[FOSDEM] =?KOI8-R?Q?=F5=CD=CE=D9=CA =D0=D2=C5=DA=C5=CE=D4 =D6=C5=CE=C5 =CE=C1 =D0=D2=C1=DA=C4=

Inez Duarte pppiwko at poczta.onet.pl
Thu Mar 1 10:25:37 CET 2007


=CE=C9=CB?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="----------B4F0CA4F0C38DA4"
X-Spam: Not detected

------------B4F0CA4F0C38DA4
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit


Untitled Document


 
  õÄÉ×É ÎÁ 8 ÍÁÒÔÁ ÉÎÔÅÒÅÓÎÙÍ ÐÏÄÁÒËÏÍ, ÐÏÄÞÅÒËÉ×ÁÀÝÉÍ ÕÍ ÖÅÎÝÉÎÙ!
   
    
     http://polza.com.sapo.pt/
    
   
  úÁÇÌÑÎÉ × ÉÓÔÏÒÉÀ, ÕÚÎÁÊ ËÔÏ ÔÙ  
 


------------B4F0CA4F0C38DA4
Content-Type: text/html; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>õÍÎÙÊ ÐÒÅÚÅÎÔ ÖÅÎÅ ÎÁ ÐÒÁÚÄÎÉË</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body bgcolor="#FFF2F4">
<table width="591" height="306" border="7" align="center" bordercolor="#FF3399">
 <tr>
  <td width="851" height="288"><p align="center"><font color="#FF0000" size="6"><em>õÄÉ×É ÎÁ 8 ÍÁÒÔÁ ÉÎÔÅÒÅÓÎÙÍ ÐÏÄÁÒËÏÍ, ÐÏÄÞÅÒËÉ×ÁÀÝÉÍ ÕÍ ÖÅÎÝÉÎÙ!</em></font></p>
   <table width="371" height="77" border="3" align="center" bordercolor="#FF91C8">
    <tr>
     <td width="360"><div align="center"><font size="6"><a href="http://polza.com.sapo.pt/">http://polza.com.sapo.pt/</a></font></div></td>
    </tr>
   </table>
  <p align="center"><em><strong><font color="#FF0000">úÁÇÌÑÎÉ × ÉÓÔÏÒÉÀ, ÕÚÎÁÊ ËÔÏ ÔÙ</font></strong></em></p>  </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


</BODY></HTML>
------------B4F0CA4F0C38DA4--
More information about the FOSDEM mailing list